TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.62% 5 lượt
01
1.48% 12 lượt
02
0.25% 2 lượt
03
0.86% 7 lượt
04
0.74% 6 lượt
05
1.11% 9 lượt
06
0.49% 4 lượt
07
1.73% 14 lượt
08
0.86% 7 lượt
09
1.23% 10 lượt
10
0.62% 5 lượt
11
1.85% 15 lượt
12
0.99% 8 lượt
13
1.60% 13 lượt
14
1.23% 10 lượt
15
1.23% 10 lượt
16
0.99% 8 lượt
17
0.62% 5 lượt
18
1.60% 13 lượt
19
0.86% 7 lượt
20
1.11% 9 lượt
21
0.74% 6 lượt
22
1.48% 12 lượt
23
1.85% 15 lượt
24
0.74% 6 lượt
25
0.74% 6 lượt
26
1.36% 11 lượt
27
1.48% 12 lượt
28
0.99% 8 lượt
29
0.86% 7 lượt
30
1.73% 14 lượt
31
0.62% 5 lượt
32
0.86% 7 lượt
33
0.86% 7 lượt
34
1.85% 15 lượt
35
0.99% 8 lượt
36
0.37% 3 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
1.36% 11 lượt
39
1.11% 9 lượt
40
0.74% 6 lượt
41
0.62% 5 lượt
42
1.85% 15 lượt
43
0.86% 7 lượt
44
0.74% 6 lượt
45
1.48% 12 lượt
46
0.49% 4 lượt
47
1.11% 9 lượt
48
0.99% 8 lượt
49
1.48% 12 lượt
50
0.99% 8 lượt
51
0.49% 4 lượt
52
0.62% 5 lượt
53
0.25% 2 lượt
54
0.86% 7 lượt
55
1.36% 11 lượt
56
1.60% 13 lượt
57
0.62% 5 lượt
58
0.62% 5 lượt
59
1.11% 9 lượt
60
0.62% 5 lượt
61
1.36% 11 lượt
62
1.23% 10 lượt
63
1.11% 9 lượt
64
0.74% 6 lượt
65
0.62% 5 lượt
66
0.74% 6 lượt
67
0.86% 7 lượt
68
1.48% 12 lượt
69
1.23% 10 lượt
70
0.74% 6 lượt
71
1.23% 10 lượt
72
1.48% 12 lượt
73
1.23% 10 lượt
74
1.48% 12 lượt
75
0.99% 8 lượt
76
0.49% 4 lượt
77
1.11% 9 lượt
78
1.11% 9 lượt
79
0.74% 6 lượt
80
0.74% 6 lượt
81
0.99% 8 lượt
82
0.25% 2 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
1.23% 10 lượt
85
1.23% 10 lượt
86
0.99% 8 lượt
87
1.11% 9 lượt
88
0.37% 3 lượt
89
0.74% 6 lượt
90
1.23% 10 lượt
91
0.99% 8 lượt
92
0.62% 5 lượt
93
1.36% 11 lượt
94
0.99% 8 lượt
95
0.62% 5 lượt
96
0.62% 5 lượt
97
1.11% 9 lượt
98
0.74% 6 lượt
99
0.62% 5 lượt

Quảng cáo