TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
41 4 lượt 22 2 lượt 41 16 lượt
65 4 lượt 63 2 lượt 45 14 lượt
14 3 lượt 66 2 lượt 49 14 lượt
20 3 lượt 79 2 lượt 82 13 lượt
29 3 lượt 83 2 lượt 02 12 lượt
33 3 lượt 03 1 lượt 03 12 lượt
49 3 lượt 04 1 lượt 10 12 lượt
77 3 lượt 14 1 lượt 50 12 lượt
78 3 lượt 21 1 lượt 65 12 lượt
94 3 lượt 23 1 lượt 75 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 99 1 lượt 58 1 lượt
98 1 lượt 87 1 lượt 34 3 lượt
95 1 lượt 85 1 lượt 28 3 lượt
90 1 lượt 76 1 lượt 86 4 lượt
85 1 lượt 72 1 lượt 85 4 lượt
83 1 lượt 71 1 lượt 81 4 lượt
82 1 lượt 67 1 lượt 70 4 lượt
75 1 lượt 61 1 lượt 68 4 lượt
73 1 lượt 53 1 lượt 51 4 lượt
72 1 lượt 50 1 lượt 26 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 04, 06, 09, 10, 11, 19, 24, 26, 28, 40, 47, 50, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 76, 79, 87, 89, 92, 96, 97 00, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Quảng cáo