TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 27/07/2021

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 3 lượt 5 lượt 4 lượt 2 lượt
1 3 lượt 0 lượt 4 lượt 3 lượt
2 3 lượt 4 lượt 2 lượt 5 lượt
3 1 lượt 4 lượt 2 lượt 3 lượt
4 5 lượt 2 lượt 5 lượt 6 lượt
5 3 lượt 4 lượt 2 lượt 2 lượt
6 4 lượt 3 lượt 4 lượt 3 lượt
7 3 lượt 1 lượt 3 lượt 2 lượt
8 4 lượt 2 lượt 2 lượt 0 lượt
9 1 lượt 5 lượt 2 lượt 4 lượt

Quảng cáo