TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 23/02/2021

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 3 lượt 4 lượt 4 lượt 4 lượt
1 2 lượt 2 lượt 3 lượt
2 6 lượt 2 lượt 3 lượt
3 6 lượt 2 lượt 5 lượt 4 lượt
4 7 lượt 3 lượt
5 3 lượt 4 lượt 5 lượt
6 3 lượt 4 lượt 3 lượt 4 lượt
7 4 lượt 7 lượt
8 3 lượt
9 2 lượt 3 lượt 7 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1 0 lượt
2 1 lượt
3
4 0 lượt 1 lượt
5 0 lượt
6
7 1 lượt 1 lượt
8 1 lượt 1 lượt 1 lượt
9 1 lượt

Quảng cáo