TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 15/06/2021

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 4 lượt 3 lượt 2 lượt 4 lượt
1 4 lượt 9 lượt 2 lượt 5 lượt
2 3 lượt 3 lượt 3 lượt
3 3 lượt 3 lượt 3 lượt 3 lượt
4 3 lượt 5 lượt 4 lượt
5 2 lượt 3 lượt 5 lượt 4 lượt
6 4 lượt
7 5 lượt 2 lượt
8 4 lượt 4 lượt 2 lượt
9 2 lượt 2 lượt 4 lượt 5 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1
2 1 lượt
3
4 1 lượt
5
6 1 lượt 0 lượt 1 lượt
7 1 lượt 1 lượt
8 0 lượt
9

Quảng cáo